Samenstelling OVB bestuur:

Voorzitter Rob Burgers
Penningmeester Jelke Bouma
Secretaris Vacature
Bestuurslid Rob Kersten
Bestuurslid Vacature

In 1938, op 11 januari om precies te zijn, wordt de ‘Middenstandsorganisatie Brummen en Omstreken’ opgericht. Maar door de oorlog, die kort daarna uitbrak, was deze allereerste voorloper van de OVB een kort leven beschoren. Begin 1948, een kleine drie jaar na de oorlog, werd echter het initiatief genomen voor een nieuwe middenstandsvereniging. Dat gebeurde op verzoek van het voormalige bestuur van de Middenstandsorganisatie. Op 3 februari kwam een aantal Brummense ‘neringdoeners’, zoals de notulen van die allereerste vergadering het zo mooi omschrijven, daartoe bijeen in hotel ’t Kromhout.

Het waren er 47. Of dat aantal tegenviel of niet laat de notulist C.G.J. Grotenhuis, die later ook tot secretaris-penningmeester van de nieuwe middenstandsvereniging gekozen zou worden, enigszins in het midden. Maar waarschijnlijk hadden de initiatiefnemers meer neringdoeners op deze vergadering verwacht. In zijn prachtige handschrift notuleert Grotenhuis namelijk dat ‘slechte weer op dien avond waarschijnlijk geen gunstige invloed op het bezoek heeft gehad.’

Maar ondanks dat slechte weer werd op deze 3e februari 1948 besloten tot oprichting van de ‘Afdeling Brummen van de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond’. Alle 47 aanwezige middenstanders sloten zich direct aan als lid, van hen werden er zeven gekozen in het bestuur. Omdat de klok inmiddels al over elven was, werden de bestuursfuncties deze avond niet meer verdeeld, zo melden de notulen.

Wel werden de aanwezige ondernemers als afsluiting van deze eerste bijeenkomst van de Brummense Middenstandsbond verzocht om voor de kersverse middenstandsvereniging ‘uitbreiding van het ledental te bewerken’. Als contributie voor de leden werd een bedrag van tien gulden per jaar vastgesteld. De bestuursfuncties werden drie weken later, tijdens de eerste officiële bestuursvergadering, verdeeld. Naast secretaris-penningmeester Grotenhuis, werd T. Zweers voorzitter. M.J. Koerselman werd 2e voorzitter en Joh. Caro de 2e penningmeester.

Kennelijk was er in Brummen ook in die jaren al sterk behoefte aan een ondernemersvereniging, want eind 1948, nog geen jaar na de oprichting, was het ledental van de vereniging al gestegen tot 78. Een fors aantal, maar toch was merendeel van de Brummense ondernemers nog geen lid van de middenstands-vereniging.

Voor zover kan worden nagegaan telden Brummen en de buurtschappen in die tijd niet minder dan 189 kleine en grotere bedrijven en winkels. Daaronder 42 bakkers en/of kruideniers, acht melkboeren, tien fietsenmakers, vijftien schoenmakers, tien tabakszaken en acht kolenboeren. In de huidige tijd, waarin steeds meer kleine winkels uit de dorpen verdwijnen, zijn dat aantallen die nauwelijks meer voor te stellen zijn.

Het bestuur van de middenstandsvereniging was vanaf de eerste vergadering zeer actief om de aandacht op de Brummense winkeliers te vestigen. Er werden diverse acties op touw gezet, waaronder een jubileumactie in de zomer van 1948, vanwege het vijftigjarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Onderdeel van deze actie was een zogenaamde ‘letterpuzzlewedstrijd’. Deelnemers konden waardebonnen winnen van een rijksdaalder tot maar liefst vijftig gulden. Er deden 434 mensen mee aan de wedstrijd.

Het bestuur had het er druk mee, want alle inzendingen werden door hen ‘met grote nauwkeurigheid gecontroleerd’, zo notuleert Grotenhuis op 13 september 1948. De kosten van de jubileumactie: op de cent af 250 gulden. Overigens deed het middenstandsbestuur veel meer dan enkel acties op touw zetten. Ook belangenbehartiging van de leden was een belangrijke taak. Zo hield het bestuur zich bezig met busverbindingen van en naar Brummen, met de verlichting in het dorp en met de verkeersproblematiek.

De door de gemeente geplande afsluiting voor auto’s van de Bronkhorsterstraat werd op advies van de middenstand afgeblazen. En voor wie dacht dat hangjongeren een fenomeen van de 21e eeuw is, in 1948 waren ze er ook al. Alleen werden ze toen nog anders genoemd. ‘Met de chef-politie zal worden gesproken over de z.g. portiek-lastposten, waarvan eenige winkeliers last ondervonden’, aldus de notulen van 24 februari 1948. Ook onderhandelde het bestuur namens de leden met de toenmalige drukkerij Somer over een collectief advertentiecontract voor de Brummense Courant. Over de voor- en nadelen hiervan werd in de vergaderingen uitgebreid gesproken. Resultaat was uiteindelijk dat het contract met Somer werd aangegaan.

Maar het waren vooral de publieksacties waarmee de middenstandsvereniging de aandacht trok. Zo moest er eind 1948 natuurlijk een St.Nicolaasactie komen. Echter op de ledenvergadering van 25 oktober 1948 in Concordia was het lastig een definitief besluit te nemen over de St. Nicolaasreclame, omdat er slechts achttien leden aanwezig waren. Voorzitter Zweers was daarover ietwat ontstemd, te meer omdat de opkomst tijdens de vergadering van een week eerder ook minimaal was, zo schrijft notulist Grotenhuis. ‘De heer Zweers memoreerde de vergadering van de week ervoor, die tot zijn leedwezen slecht was bezocht, doch moest hij opnieuw zijn teleurstelling uiten over deze vergadering, die niet beter bezocht bleek te zijn.’

Ondanks de weinige leden wordt er toch besloten de St.Nicolaasactie in gang te zetten en de vergadering kreeg vervolgens toch nog op een positief vervolg. De notulen melden althans dat ‘in een gezellige kring rondom de bestuurstafel daarna de zegelactie wordt besproken.’

Onderdeel van de acties rondom Sinterklaas 1948 is ook een fotowedstrijd. Vanuit de gedachte dat iedereen elkaar kent in een dorp als Brummen, gingen vier plaatselijke ondernemers goed vermomd op de foto, en wel als schoorsteenveger, bakker, paljas en jager. Aan de inwoners van Brummen de opdracht de mannen te ontmaskeren. Prijzen tijdens de St.Nicolaasactie 1948 waren onder meer een damesrijwiel, een rooktafel, een schemerlamp, een fietslantaarn en een keukenuitzet. Kosten van de actie: bijna 1270 gulden. Daar stond 1123 gulden aan inkomsten tegenover. Kortom, een tekort van 147 gulden.

De middenstand hield overigens wel vaker van dit soort ludieke acties, zo moesten Brummenaren enkele jaren later het gewicht raden van acht verklede Brummense middenstanders en een speciale VIP. De ondernemers waren Timmer van Concordia, bloemist Bouwmeester, smid Dollekamp, aannemer Jurriëns, elektricien Ooms, schoenmaker Neijenhuis, varkenshandelaar Stempher en kruideniers Grotenhuis. De speciale gast was toenmalig burgemeester Dekker.

In het Jaarverslag over 1948, het eerste jaar van de ‘Afdeling Brummen van de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond’ kijkt secretaris-penningmeester Grotenhuis positief terug op het eerste jaar van de vereniging. Hij noemt de behaalde successen, zoals de tegengehouden afsluiting van de Bronkhorsterstraat en de goede verstandhouding met gemeente en politie. ‘Met de politie werd aangenaam samengewerkt over straatschendingen. ontsierende en ongewenste reclame en tijdens de Sinterklaas-actie’, schrijft Grotenhuis. De diverse acties van de middenstand waren geslaagd, volgens het bestuur. Als minpuntje noemt Grotenhuis het feit dat de ledenvergaderingen ‘ín den regel niet overmatig werden bezocht’.

Tot slot doet het bestuur in het Jaarverslag een oproep om nieuwe leden te werven voor de ondernemersvereniging. ‘Ten einde met grotere successen te mogen en te kunnen bouwen aan het welzijn van onze Brummense middenstand’.

Uit het feit dat de Ondernemers Vereniging Brummen zestig jaar na dato nog steeds een florerende club is, mogen we concluderen dat die opzet geslaagd is!